Nyheter

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Det innkalles hermed til ekstraordinært årsmøte i Arendal Undervannsklubb

mandag den 18. juli 2022 klokken 19.00 på Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzRiZjk2ZjYtNGE4NS00YjAzLWEzZWItOWE3OGI0ZjIwNTBh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228482881e-3699-4b3f-b135-cf4800bc1efb%22%2c%22Oid%22%3a%22749c15b3-5847-467d-9f75-65ffcf5092c3%22%7d

Saksliste:
Det ønskes å skifte pongtongen på båten. Det er innhentet tilbud fra Safemarin AS, – se vedlagte PDF-fil. Det er lang leveringstid så ved bestilling midt sommer forventes levering ved juletid. 
Priser er inkludert mva.
Pontong Kr. 65000,-
Montasje av pontong Kr. 20.000,-
Forsterkning estimert 10 timer a Kr.1150 inklusiv materialer – Kr. 14.375
I alt Kr. 99.375,-
Det søkes om godkjenning av Kr. 110.000 til utskiftingen pga. risiko for uforutsette problemer ved reparasjonen.

I forbindelse med utskiftingen ønskes det å gjøre vedlikehold i form av maling innvendig og utvendig over det ordinære båtbudsjettet.
Beslutning tas med alminnelig flertall ifølge vedtektene.

Med vennlig hilsen
Styret