Info til medlemmer

Innkalling Årsmøte

Det innkalles til Årsmøte i Arendal Undervannsklubb

Dato: 10 mars 2017 – kl 19.00

Sted: Egon – Arendal
Saksliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi gruppestyrene
fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet. 11

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 12

10. Foreta følgende valg: 13

Årsmøtedokumenter

Eventuelle saker må være styret i hende
før 24 februar 2017..

Påmelding til post(at)arendaluvk.no

Vel møtt.

Det vil litt sosial happening etter Årsmøtet.