Nyheter

Årsmøteinnkalling 2021

Det innkalles til årsmøte i Arendal Undervannsklubb
Dato: 15 juni
Kl: 19.00
Sted: Microsoft Teams

– frist for påmelding er 14 juni.Årsmøtesaker:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker
7. Fastsette medlemskontingent for 2022
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Valg.

Dokumenter blir lagt ut innen 1 uke før møtet

Eventuelle saker må være styret i hende 3 juni 2021. (styret(at)arendaluvk.no)